เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16541
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส
ข้อหารือ: รัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
รัฐวิสาหกิจไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27312

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020