เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16542
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 8
ข้อหารือ: การส่งหมายเรียกและแบบเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) กรณีต่อไปนี้ถูกต้องตาม
มาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
1. ห้างฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง สำนักงานใหญ่ ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการ
ออกหมายเรียกแต่มิได้แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในตราสารจัดตั้ง จังหวัดส่ง
หมายเรียกทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังสำนักงานแห่งเดิม โดยมีภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ
ลงนามรับไว้
2. จังหวัดฯ ได้เปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยเจ้าหน้าที่ได้
ส่งแบบเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) โดยวิธีปิดหมายที่ประตูบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
โดยไม่ปรากฏว่าได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานไปส่งก่อน ตามมาตรา 8 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งในกรณีนี้นาย ก. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ ได้ยินยอมชำระค่าปรับแล้ว
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง สำนักงานใหญ่ตามที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับ
ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกัน กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่า สถานที่ซึ่งจดแจ้งไว้ใน
ตราสารจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นสำนักงานใหญ่และเป็นภูมิลำเนาของห้างฯ ทั้งนี้ตามมาตรา 68
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อจังหวัดฯ ได้ส่งหมายเรียกไปยังภูมิลำเนา และมีผู้รับซึ่ง
บรรลุนิติภาวะและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานซึ่งเป็นภูมิลำเนานั้นเป็นผู้ลงนามรับไว้ จึงถือว่าการ
ส่งหมายเรียกดังกล่าวถูกต้องตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
2. กรณีการส่งหนังสือเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) โดยวิธีปิดหมายที่ประตูบ้าน
นั้น เมื่อนาย ก. ยินยอมชำระค่าปรับโดยมิได้โต้แย้งใด ๆ แล้ว ดังนั้น ปัญหาการโต้แย้งว่าการส่ง
หนังสือแจ้งฯ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จึงเป็นอันยุติ
เลขตู้: 61/27313

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020