เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16545
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39
ข้อหารือ: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) จะต้อง
เสียภาษีเงินได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) เป็นกรณี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 31
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 ไม่ถือเป็นการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่
อย่างใด
เลขตู้: 61/27316

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020