เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16550
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(2), มาตรา 86
ข้อหารือ: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลิสซิ่ง กรณีสัญญาเช่าซื้อ หาก
ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 78 (2) และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามปกติ โดยบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จ่ายชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้เช่าซื้อในงวดที่ผู้เช่าซื้อค้างชำระตาม
ข้อผูกพันในกฎหมายต่อมาหากมีบุคคลหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามารับโอนสิทธิของสัญญาเช่าซื้อนั้น โดย
เข้ารับโอนสิทธิภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่งวดที่ค้างชำระจนจบสัญญา
ขอทราบว่าในกรณีนี้บริษัทฯ สามารถออกใบลดหนี้ ของงวดที่ผู้เช่าซื้อเดิมค้างชำระซึ่ง
บริษัทฯ ได้เป็นผู้จ่ายชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใบกำกับภาษีเดิมออกในนามของผู้เช่าซื้อเดิม และบริษัทฯ
จะออกใบกำกับภาษีใหม่ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในนามผู้รับโอนสิทธิซึ่งเป็นผู้ชำระค่างวดและภาษีมูลค่าเพิ่มของ
งวดที่ค้างชำระได้หรือไม่อย่างไร บริษัทฯ จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ บริษัทฯ จ่ายชดเชย
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนตามข้อผูกพันในกฎหมายในแบบ ค.10 ได้หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อให้ความรับผิดเกิดขึ้น เมื่อถึงกำหนดชำระราคาตาม
งวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ
ผู้ให้เช่าซื้อจึงต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้ง เมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 86
แห่งประมวลรัษฎากรถึงแม่ผู้เช่าซื้อไม่ได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดก็ตาม จึง
ไม่มีกรณีที่บริษัทฯ จะออกใบลดหนี้หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ได้ชำระแทนผู้เช่าซื้อดังกล่าวแต่
อย่างใด
2. กรณีมีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนลูกหนี้เช่าซื้อจากบริษัทฯ
แล้ว ถือเป็นการซื้อขายขาดผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระค่างวดก่อน
ได้รับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อแต่อย่างใด ไม่ว่าบริษัทฯ จะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ลูกหนี้ค้างชำระ
ไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
สำหรับผู้ซื้อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นสำหรับงวดที่ถึงกำหนดชำระ
ตั้งแต่วันได้รับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นไป ถึงแม้ลูกหนี้ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่
ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดก็ตาม จึงไม่มีกรณีที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อนแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27321

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020