เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/00137
วันที่: 7 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 4 ทศ, กฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2526)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
2537 - 2539 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67,071,065.82 บาท กรณีถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรไว้เกินไป
สำนักตรวจสอบภาษี ได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรของบริษัทฯ และแจ้งผลการตรวจสอบให้
ทราบว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 - 2539 บริษัทฯ มีภาษีที่ได้รับคืนเป็นเงินทั้งสิ้น
65,589,289.79 บาทโดยบริษัทฯ ไม่ขอสละสิทธิ์ดอกเบี้ยที่จะได้รับตามมาตรา 4 ทศ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
จึงหารือว่า การคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรในกรณีของบริษัทฯ จะถือว่า
เป็นกรณีคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสาม
เดือนนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ ตามข้อ 1 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
161 (พ.ศ. 2526)ฯ หรือเป็นกรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ย
ตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ตามข้อ 1 (2) แห่ง
กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ไว้เกิน และเมื่อ
เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บริษัทฯ มีภาษีที่ได้รับคืน การคิดดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทฯ จึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยกรณีคืนเงิน
ภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 1 (1) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2526) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2526 และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ มีสิทธินำภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ไปถือเป็นเครดิตใน
การคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
เมื่อบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ไว้เกิน การคืนเงินภาษีอากรให้บริษัทฯ จึงเข้าลักษณะ
เป็นการคืนเงินภาษีอากร ให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากร
ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ จึงต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
ตามข้อ 1 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526)ฯ
เลขตู้: 62/27394

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020