เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการนับระยะเวลาการทำงานจากการโอน
         เปลี่ยนนายจ้าง สำหรับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02023วันที่ : 2 มีนาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับธนาคารประเทศเยอรมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02024วันที่ : 2 มีนาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิรับเงินค่าจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02052วันที่ : 3 มีนาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02176วันที่ : 8 มีนาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02241วันที่ : 10 มีนาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
         ซึ่งได้รับในปีภาษีถัดไป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02286วันที่ : 11 มีนาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกเสียภาษีสำหรับเงินภาษีที่นายจ้างออกให้ ซึ่ง
          คำนวณจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02288วันที่ : 11 มีนาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการใช้บริการโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02290วันที่ : 11 มีนาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอคืนดอกเบี้ยภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02305วันที่ : 12 มีนาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02307วันที่ : 12 มีนาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020