เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากรในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1060วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2542
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน โดยมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์
         รวมอยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1089วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำการสอนที่มหาวิทยาลัยของรัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1090 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1093วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
5.
เรื่อง : ภาษีการค้า กรณีการดัดแปลงรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1502วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บริษัทในเครือฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1510วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2542
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายใบยาสูบตากแห้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01595วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01597วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01604วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตั้งเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สูญ หรือหนี้สงสัยจะสูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01746วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020