เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาหลังจากที่ได้ผิดนัด
         ชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินหกเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11190วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินผลต่างของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาแลกเปลี่ยน
         อัตราดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11192วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11194วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักและนำส่งภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11197วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายแป้งข้าวเจ้าทำขนมจีน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11198วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
6.
เรื่อง : ภาระภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
         อสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11339วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11340วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากสาขาในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11346วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคณะบุคคลขอคืนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11364วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11481วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020