เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสุราที่คงเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10677วันที่ : 15 ตุลาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10786วันที่ : 19 ตุลาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10789วันที่ : 19 ตุลาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายค่าบริการทาง
         วิศวกรรมให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10930วันที่ : 22 ตุลาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10965วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีผู้ซื้อออกแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10967วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10975วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ที่ปรึกษา
         ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10976วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11002วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11005วันที่ : 27 ตุลาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020