เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนภาษีและใช้สิทธิยื่นชำระภาษีล่วงหน้า
         โดยยื่นเสียภาษีปกติรายปี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03192วันที่ : 7 เมษายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03195วันที่ : 7 เมษายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากพิธีสมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03319วันที่ : 12 เมษายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับฟอกหรือพิมพ์ผ้าตามแบบและรหัสของผู้ผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03364วันที่ : 16 เมษายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03365วันที่ : 16 เมษายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีผู้มีเงินได้ทำงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03366วันที่ : 16 เมษายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03406วันที่ : 19 เมษายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03591วันที่ : 21 เมษายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับเงินรางวัลในการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03593วันที่ : 21 เมษายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับโอนลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03661วันที่ : 22 เมษายน 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020