เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06381วันที่ : 2 กรกฎาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06895วันที่ : 15 กรกฎาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขอคืนภาษีอัน
         เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06988วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษี และใบเพิ่มหนี้ สำหรับกิจการประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06989วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06990วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานประกอบการของกิจการ
         ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07656วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการของบริษัทผู้ค้าก๊าซซึ่งจ้างโรงบรรจุทำการบรรจุก๊าซ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07672วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทุนนำเข้าเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07674วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับเงินชดเชยจากสัญญา
         ประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07685วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการให้แก่
         ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1059วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020