เมนูปิด
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04146วันที่ : 6 พฤษภาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04147วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04153วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04155วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนและรับโอนหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04265วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากเงินสมทบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04381วันที่ : 11 พฤษภาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตเพื่อใช้เป็น
         หลักฐานการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04476วันที่ : 13 พฤษภาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04739วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายและรับโอนลูกหนี้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04774วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินใน
         ประเทศเนเธอร์แลนด์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04929วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020