เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00137วันที่ : 7 มกราคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
         ต่างปีภาษีกัน และการคำนวณจำนวนปีที่ทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00140วันที่ : 7 มกราคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00218วันที่ : 12 มกราคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00581วันที่ : 21 มกราคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายรับจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00658วันที่ : 25 มกราคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างตัดเย็บกระเป๋าหนังเทียม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00680วันที่ : 25 มกราคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับซื้อฝากที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00783วันที่ : 27 มกราคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/134วันที่ : 29 มกราคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำบัญชี รายงานภาษีซื้อ
         และการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.012วันที่ : 7 มกราคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเลิกประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00220วันที่ : 12 มกราคม 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020