เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่คืนหรือลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
         ผู้บริโภค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07770วันที่ : 3 สิงหาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีขอขยายเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่นำส่งไว้ไม่ครบถ้วน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08317วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในทะเบียน
         บ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08320วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08327วันที่ : 13 สิงหาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้เกินกำหนดเวลาของสมาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08328วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจัดสรรที่ดินเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08664วันที่ : 23 สิงหาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08696วันที่ : 24 สิงหาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยเงินกู้
         ของธนาคารโลก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09003วันที่ : 30 สิงหาคม 2542
9.
เรื่อง : การเสียภาษีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในส่วนของงานตามหลัก
         ศาสนาอิสลาม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09005วันที่ : 30 สิงหาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีที่ผู้ซื้อออกแทนให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09007วันที่ : 30 สิงหาคม 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020