เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการวิเทศธนกิจจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
         ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05188วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05189วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการตกเป็นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05228วันที่ : 3 มิถุนายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันให้แก่การ
         ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05371วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05378วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05392วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05394วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05395วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี
         เงินอุดหนุนจากโครงการต่าง ๆ และเงินให้เปล่าจากองค์การต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05396วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05429วันที่ : 9 มิถุนายน 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020