เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09143วันที่ : 2 กันยายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี A และ B เข้ามาให้บริการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09287วันที่ : 7 กันยายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09288วันที่ : 7 กันยายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในที่ดินที่ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09290วันที่ : 7 กันยายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การรับรู้รายได้รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09558วันที่ : 14 กันยายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงและการทำลายทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09658 วันที่ : 14 กันยายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09660วันที่ : 14 กันยายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือนและเงินชดเชย
         ที่ พนักงานได้รับเพราะเหตุออกจากงานระหว่างปีภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09662วันที่ : 14 กันยายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09663วันที่ : 14 กันยายน 2542
10.
เรื่อง : ของดการชำระภาษีในกรณีโอนทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อชำระหนี้สินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09680วันที่ : 15 กันยายน 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020