เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/00658
วันที่: 25 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายรับจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/5(5)(ก)
ข้อหารือ: กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรจำหน่ายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (กองทุน) และกองทุนได้จำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินอีกทอดหนึ่งโดย
วิธีการประมูล ในการประมูลแต่ละครั้ง กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยพันธบัตรระหว่างวันที่กองทุนถือพันธบัตร
จนถึงวันที่จำหน่ายพันธบัตร รวมทั้งได้รับดอกเบี้ยในงวดการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรที่กองทุนถืออยู่
จึงขอทราบว่า ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
แนววินิจฉัย: ดอกเบี้ยพันธบัตรที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้รับดังกล่าว จะต้อง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27450

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020