เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/02052
วันที่: 3 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิรับเงินค่าจ้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 105
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างได้รับโอนสิทธิการก่อสร้างจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ก ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เพราะมีปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน จึงได้โอนสิทธิการก่อสร้างดังกล่าวให้บริษัทฯ (ไม่มีค่าตอบแทน และไม่ใช่เป็นการรับจ้างช่วง)
มีอำนาจในการทำสัญญาก่อสร้าง โรงพยาบาลสตูล โดยมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือโอนสิทธิการรับ
เงินค่าจ้างจากโรงพยาบาลสตูลจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ซึ่งผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตกลง
ยินยอมทุกประการ
ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดต่องานกับ
ผู้ว่าจ้างโดยตรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก (ผู้โอน) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอทราบว่า
1. บริษัทฯ เบิกเงินค่าจ้างจากโรงพยาบาลสตูล และทางโรงพยาบาลก็ได้สั่งจ่ายและหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ และบริษัทฯ ต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้
โรงพยาบาลสตูล ถูกต้องหรือไม่
2. บริษัทฯ ต้องนำเงินได้ทั้งสิ้น 29,910,000 บาท มาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะ
ที่ได้รับเงินมาจริงในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ใช่หรือไม่ หรือตามงวดงานที่แล้วเสร็จ
แนววินิจฉัย: เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 ว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก เป็นคู่สัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลสตูลโดยตรง ไม่ใช่บริษัทฯ อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 ก็เป็นการมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ไม่ได้
กระทำในนามตนเอง เพียงแต่บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับโอนสิทธิจากการรับเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ใน
การได้รับเงินจากโรงพยาบาลเท่านั้นจึงเป็นกรณีบริษัทฯ รับจ้างช่วงแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ดังนั้น บริษัทฯ
จะต้องนำรายได้จากการรับช่วงตามส่วนที่งานเสร็จ ไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยบริษัทฯ จะต้อง
ออกใบกำกับภาษีในการรับเงินค่าจ้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ส่วนการรับเงินนั้น เนื่องจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ได้โอนสิทธิการรับเงินจากโรงพยาบาลให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ออกใบรับให้
แก่โรงพยาบาลตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร และโรงพยาบาลต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรง
เลขตู้: 62/27596

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020