เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/02241
วันที่: 10 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวแปลงหนึ่ง จากบริษัทเจ้าของที่ดินโดยได้มีการจ่าย
เงินค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง และมีการจ่ายค่าเช่ารายเดือนอีก และได้มีเงื่อนไขระบุในสัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าวว่าหากที่ดินแปลงนี้บางส่วนถูกเวนคืนไป เมื่อบริษัทเจ้าของที่ดินได้รับเงินทดแทนการเวนคืนที่ดิน
บริษัทเจ้าของที่ดินจะคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหนึ่งตามจำนวนพื้นที่ที่ถูกเวนคืนไปให้แก่บริษัทฯ เพราะ
จำนวนพื้นที่ที่ดินที่ให้เช่าลดลงไป
ในขณะนี้ได้มีการเวนคืนที่ดินบางส่วนดังกล่าวแล้ว และหน่วยงานที่ทำการเวนคืนที่ดินได้จ่าย
เงินทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่บริษัทเจ้าของที่ดินแล้ว บริษัทเจ้าของที่ดินจึงคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
จำนวนที่กำหนดไว้ตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินค่าเช่า
ล่วงหน้าที่คืนให้ โดยบริษัทเจ้าของที่ดินอ้างว่าหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่ถูกต้อง
เพราะไม่ใช่เป็นเงินค่าเช่าที่ดิน แต่เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่บริษัทเจ้าของที่ดินจ่ายคืนให้แก่บริษัทฯ ตาม
สัญญาดังกล่าว
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การจ่ายคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนให้แก่บริษัทฯ ผู้เช่าดังกล่าว จะ
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528 หรือไม่ และหากมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไปแล้ว ใครเป็นผู้มีหน้าที่ขอคืนภาษี
ดังกล่าว
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ ผู้เช่าที่ดินได้รับคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
เงินที่ได้รับคืนดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด การที่บริษัทผู้ให้เช่าที่ดินได้หักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่คืนให้แก่บริษัทฯ นั้น จึงเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย
ไม่มีหน้าที่ต้องหักตามคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เสียประโยชน์ จึงมีสิทธิขอคืนภาษีที่ถูก
หักไว้ได้
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้ให้เช่าที่ดินมีความประสงค์จะขอคืนภาษีดังกล่าว ต้องให้บริษัทฯ
ทำหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ขอคืนแทน ในนามของบริษัทฯ
เลขตู้: 62/27623

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020