เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02304
วันที่: 12 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1, มาตรา 77/2, มาตรา 80, มาตรา 81/1, มาตรา 85
ข้อหารือ: สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (สรท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวไม่ได้จัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน แต่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ตามภาระหน้าที่ของ ททท. ตามพระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และรายรับของ สรท. เป็นรายได้ที่ใช้จ่ายเพื่อการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของ สรท. ทั้งสิ้น ค่าสมัครของ สรท. เป็นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้า สรท.
จึงขอทราบว่า สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
หรือไม่
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการของสถาบันฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ
ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร สถาบันฯ มีฐานะเป็น "ผู้ประกอบการ" ตามมาตรา
77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยต้องนำค่าตอบแทนที่ได้รับมาคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0
ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เว้นแต่สถาบันฯ มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินปีละ 600,000 บาท จะได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27640

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020