เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02427
วันที่: 17 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายและการนำเข้าหนังสือ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81
ข้อหารือ: บริษัทประกอบกิจการขายและนำเข้าหนังสือทุกชนิด ขอทราบว่า การขายและนำเข้าหนังสือ
ทุกชนิดจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายหรือการนำเข้าหนังสือทุกชนิด ที่เป็นหนังสือที่พิมพ์ออกเป็นรายคาบอันเข้าลักษณะ
เป็นนิตยสาร หรือหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวอักษร ซึ่งเมื่ออ่าน
แล้วก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อันเข้าลักษณะเป็นตำราเรียนการขายหรือการนำเข้าหนังสือดังกล่าว
ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ฉ) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27645

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020