เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02615
วันที่: 23 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าน้ำกลั่นเพื่อผสมวัคซีนสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้นำเข้าน้ำกลั่นเพื่อผสมวัคซีนสำหรับสัตว์ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่าน้ำกลั่นดังกล่าว
เป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาสัตว์ป้องกันทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคสัตว์ ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรมศุลกากรได้เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอทราบว่าสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การนำเข้าน้ำกลั่นเพื่อผสมวัคซีนสำหรับสัตว์ดังกล่าว ถือเป็นการนำเข้าเคมีภัณฑ์อนินทรีย์
ซึ่งเป็นเพียงวัตถุดิบที่นำมาละลายวัคซีนเพื่อใช้กับสัตว์เท่านั้น ไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อบำรุงรักษา ป้องกันทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคสัตว์ ตามมาตรา 81 (1) (จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27675

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020