เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02730
วันที่: 25 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริจาคสีหมดอายุการใช้งานให้กับทางราชการ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: ห้างฯ มีความจำเป็นต้องทำลายสีเคลือบกระป๋อง จำนวน 74 ถัง ราคา 1,472,642.03
บาท เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ต่อมากองทัพภาค ทราบเรื่อง จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2541 ขอบริจาคสีจำนวนดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทางราชการ ห้างฯ จึงขอทราบว่า การ
บริจาคสีดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 กำหนดไว้ว่า
"(4) การบริจาคสินค้าให้แก่
(ก) สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
(ข) องค์การหรือแก่สถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่น
นอกจากที่กล่าวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา"
ดังนั้นการที่ห้างฯ บริจาคสีแม้จะหมดอายุการใช้งานแล้วให้กองทัพภาค ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดเนื่องจากกรณีของห้างฯ มิใช่เป็นการบริจาคสินค้าตามมาตรา 3 (4)
(ก) และ (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 62/27692

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020