เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02731
วันที่: 25 มีนาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมันประเด็น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1, มาตรา 80, มาตรา 82/4, มาตรา 86, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ,
มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก เป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ำมันโดยเป็นคู่สัญญากับบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท บางจากฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสถานีบริการน้ำมัน
บางจาก และห้างฯ มีความประสงค์จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากบริษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียว โดยบริษัทฯ ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามคุณภาพ
มาตรฐาน จ่ายค่าก่อสร้างและค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างในนามบริษัทฯ ก่อนที่ห้างฯ
จะได้รับอนุมัติโครงการเงินกู้ เมื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะส่งมอบสถานีบริการ
น้ำมันให้แก่ห้างฯ และชำระค่างานก่อสร้างจากห้างฯ บริษัทฯ ขอทราบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย: 1. กรณีที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
และจัดหาวัสดุก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันให้แก่ห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อห้างฯ จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมันให้แก่
บริษัท บางจากฯ ห้างฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ทำของที่จ่ายให้บริษัท บางจากฯ ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่ง
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่
26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22
ตุลาคม พ.ศ. 2530
2. กรณีที่บริษัท บางจากฯ เป็นผู้จัดหาผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
ให้แก่ห้างฯ จึงเข้าลักษณะเป็น "การให้บริการ" ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร หาก
ห้างฯ จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมันให้แก่บริษัท บางจากฯ ถือเป็นการจ่ายค่าบริการให้แก่
บริษัท บางจากฯบริษัท บางจากฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ห้างฯ ตามมาตรา 86 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากห้างฯ ตามมาตรา 80 และมาตรา 82/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ห้างฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปขอคืนภาษีซื้อได้
เลขตู้: 62/27693

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020