เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04147
วันที่: 7 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.9/2528 ฯ
ข้อหารือ: กรณีนาย ก เป็นโจทก์ฟ้อง นาง ข เป็นจำเลย และศาลได้มีคำพิพากษาว่า จำเลยถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแทนโจทก์ จำเลยต้องโอนที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์และเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทั้ง 2
แปลง เป็นชื่อโจทก์การโอนหรือการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1
(15) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.9/2528 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีปรากฏชัดแจ้งตามคำพิพากษาว่า ตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์แทนตัวการ เมื่อตัวแทนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ตัวการโดยไม่ได้รับเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน การโอนดังกล่าว ไม่ถือเป็นการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 1 (15) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.9/2528
เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้และกรณีที่
เจ้าพนักงานประเมินไม่ต้องกำหนดราคาขาย ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
เลขตู้: 62/27797

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020