เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04153
วันที่: 7 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด ประกอบกิจการโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้นำเงิน
มาฝากไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ บริษัท ก จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานการ
ฝากเงินดังกล่าว และเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวครบกำหนดชำระเงิน บริษัทฯ จะต้องคืนเงินฝาก
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัท ก จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
บริษัทฯ ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินในอัตราร้อยละ 1.0
ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ จึง
ขอทราบว่า ความเห็นดังกล่าวของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัท ก จำกัด ประกอบกิจการโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนดังกล่าว ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 แต่สำหรับเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยตั๋วเงิน ซึ่งเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ของบริษัท ก จำกัด นั้น ไม่ใช่
เงินได้ที่เกิดขึ้นจากกิจการโรงเรียนตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เป็นดอกเบี้ยตั๋วเงินบริษัทฯ จึงมีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ทั้งนี้ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป. 58/2539 ฯ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
เลขตู้: 62/27801

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020