เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04155
วันที่: 7 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 82/5, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 โดยยังไม่มีรายได้จาก
การผลิตและจำหน่ายสินค้า ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโรงงาน
และได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ 80% ปัจจุบันไม่สามารถก่อสร้างต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่อง
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างติดต่อต่างประเทศเพื่อขายที่ดินและอาคารโรงงานหรือหาผู้
ร่วมทุน ในเดือนมีนาคม 2540 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 มียอดซื้อ 2,878,036 บาท ภาษีซื้อ
201,462.50 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานทั้งสิ้น
จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อจากการก่อสร้างโรงงานมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
หรือไม่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีรายรับจากการดำเนินกิจการแต่อย่างใด และมีแนวโน้มที่จะขายทรัพย์สิน
ทั้งหมด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวจึงถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
ตามมาตรา 82/5 (6) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง
การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ข้อ 2 (3) และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานเพื่อขาย และได้มี
การโอนภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภาษีซื้อดังกล่าวก็ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 42) เรื่อง กำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากรข้อ 2 (4) ด้วย
เลขตู้: 62/27803

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020