เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04381
วันที่: 11 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากเงินสมทบ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528 ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ
มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุก ๆ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทประกันภัยมอบหมาย
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับตามพระราชบัญญัตินี้ ในแต่ละสามเดือนที่ผ่านมา ในอัตรา
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่าย
เงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้บริษัท
ประกันภัยจ่ายเงินสมทบให้บริษัทฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละ 2.5 ของ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ขอทราบว่า
เงินสมทบค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยที่จะจ่ายให้แก่บริษัทฯสำหรับรอบสามเดือนแรกซึ่งใช้เป็นฐาน
การคำนวณ คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2541 จะถือเป็นรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชีปีใด
แนววินิจฉัย: ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกอบกับตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนของ
เบี้ยประกันภัยรับในแต่ละสามเดือนที่ผ่านมาให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นรอบสามเดือน
การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ดังนั้น เงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายรอบแรก (เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2541) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้รับภายในวันที่ 30 มกราคม 2542 จึงถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528
เลขตู้: 62/27812

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020