เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04476
วันที่: 13 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47
ข้อหารือ: บริษัท ประกันชีวิต ก จำกัด ออกใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้ลูกค้าว่าสามารถใช้
เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนได้หรือไม่ เนื่องจากใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต
ของบริษัทฯ ไม่มีเลขที่ใบเสร็จรับเงินในแต่ละงวด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีเบี้ยประกันที่จะนำมาหักลดหย่อนตามกฎหมายได้นั้น จะต้องเป็นเบี้ยประกันภัยที่
ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000
บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้
เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามมาตรา 47 (1) (ง)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตในปีภาษีใด จึงต้องแนบหลักฐานการชำระ
เบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระเงินในปีภาษีนั้นซึ่งได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต
และเนื่องจากประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดรูปแบบของใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตไว้ ดังนั้น หาก
ใบรับรองดังกล่าวมีสาระสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักรได้รับชำระเบี้ยประกัน จากผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเท่าใดในปีภาษีนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน
เบี้ยประกันชีวิตได้
เลขตู้: 62/27821

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020