เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04739
วันที่: 21 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 89, มาตรา 89/1, มาตรา 90, มาตรา 91/2, มาตรา 91/21, คำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.70/2540 ฯ, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาย ก ได้รับหนังสือให้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดย
นาย ก ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บ้านและที่ดินตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้นเป็นของนาง ข น้องสาว เป็น
ผู้ซื้อด้วยทรัพย์สินของนาง ข เอง แต่เนื่องจากนาง ข มีปัญหาภายในครอบครัว นาง ข จึงขอให้ใส่ชื่อ
นาย ก เป็นผู้ซื้อแทนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2531 ต่อมานาง ข จึงขอให้ นาย ก โอนบ้านและที่ดินคืน
ให้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2535 ซึ่งนาง ข เป็นผู้ชำระค่าโอนทั้งหมดสำหรับราคาบ้านพร้อมที่ดินที่ซื้อก่อนที่
จะโอนกลับใส่ชื่อของนาง ข มีราคา 300,000 บาท แต่วันที่โอนมีราคา 500,000 บาท ตามราคาที่
เจ้าพนักงานที่ดินประเมินขณะนั้น และได้ชำระภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อเดือนตุลาคม 2541
นาย ก ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับทั้งสิ้นเป็นเงิน 33,000 บาท จึงขอให้ยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะและเบี้ยปรับตามกฎหมายด้วย
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง การที่นาย ก มีชื่อเป็นผู้ซื้อบ้านและที่ดินตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
เจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2531 ย่อมแสดงว่านาย ก เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน
ดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อนาย ก ได้โอนให้นาง ข เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2535 ไม่ว่านาย ก จะได้รับ
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเมื่อได้โอนบ้านและที่ดินไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา ย่อมถือเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 นาย ก จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยรายรับที่จะนำมาคำนวณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ให้ใช้ราคาที่พึงได้รับตามหนังสือสัญญาขายที่ดินแต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่พึงได้รับตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่
ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน และนาย ก ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีรายรับ ดังนั้น กรณีที่นาย ก ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 91/21 ประกอบกับ
มาตรา 90 (3) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียและเสีย
เงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 91/21
(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 89 (2) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีที่นาย ก ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้น ไม่มีบทบัญญัติ
ตามประมวลรัษฎากรที่จะให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและงดเงินเพิ่มได้ สำหรับเบี้ยปรับนั้น นาย ก จะ
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยไม่ได้รับคำเตือน หรือคำเรียกตรวจสอบ
ไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ พร้อมกับยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงเหตุที่ของด
เบี้ยปรับนั้น ต่อสรรพากรอำเภอหรือสรรพากรพื้นที่ที่นาย ก มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมี
หนังสือแจ้งการประเมิน เพื่อพิจารณางดเบี้ยปรับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.70/2540 เรื่อง
มอบอำนาจสั่งงดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2540
เลขตู้: 62/27831

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020