เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04929
วันที่: 26 พฤษภาคม 2542
เรื่อง: ภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมออกไปให้บริษัท เอ จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินพิเศษกับ
ธนาคารกลางแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch Central Bank หรือ De Nederlandsche
Bank)นั้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ย ตามมาตรา
70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 วรรคสอง (ก) แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เนเธอร์แลนด์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากบริษัท เอ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น มีฐานะเป็นสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนกับ
ธนาคารกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมออกไปให้กับบริษัท เอ
จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้
ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 วรรคสอง (ก)
แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
เลขตู้: 62/27855

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020