เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05228
วันที่: 3 มิถุนายน 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการตกเป็นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
ข้อหารือ: บริษัทได้ทำสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชน กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยบริษัทฯ ได้
สิทธิในการจัดให้มี "ระบบขนส่งมวลชน" ได้แก่ บริการขนส่งมวลชนโดยรถรางยกระดับ รวมถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรถรางด้วย เช่น อาคาร ทางเดินรถ
สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยในข้อ 19 กำหนด ให้กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดสร้างขึ้นบนที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนควบและติดตรึงอยู่บนที่ดิน กรุงเทพมหานคร หรือที่ดินอื่นที่ กทม. จัดหามา
ให้ตกเป็นของ กทม. เมื่อบริษัททำการสร้างเสร็จ บริษัทฯ มีความเห็นว่าการตกไปซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ต้องมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ จึงมิใช่การขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นการค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ความเห็นของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: หากการตกไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในระบบขนส่งมวลชนที่บริษัทฯ ทำการสร้างเสร็จตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2542 เป็นต้นไป ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ไม่เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 62/27875

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020