เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05378
วันที่: 8 มิถุนายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528 ฯ, ท.ป.77/2541ฯ
ข้อหารือ: ตามที่ได้มีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.77/2541 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณ
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกำหนดให้การคำนวณรายได้และรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ ให้ใช้
เกณฑ์สิทธิ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาหลังจากที่ผิดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกิน
สามเดือนแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับก็ได้ โดยให้ใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป แต่ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์การรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิสามเดือนนับ
จากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป
จึงขอทราบว่า ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 จะมีสิทธิรับรู้รายได้
เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยค้างรับอย่างต่ำสามเดือน ถูกต้องหรือไม่ เช่น เงินกู้ 1 00
บาทลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 1 บาท กรณีนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระดอกเบี้ย 3 เดือน จะมีดอกเบี้ย
ค้างชำระ 3 บาทดังนั้น จะรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ 3 บาท เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังจากนั้นให้
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ตามข้อ 4.1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิใน
การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.77/2541 ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2541 กำหนด
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ให้ใช้
เกณฑ์สิทธิเว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาหลังจากที่ได้ผิดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลา
เกินสามเดือนแล้วบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้ โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป
2. กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31
ธันวาคม 2541 ธนาคารพาณิชย์จึงมีสิทธิรับรู้รายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยค้างรับ
อย่างน้อยสามเดือนส่วนที่ผิดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินสามเดือนแล้ว ธนาคารพาณิชย์จะนำดอกเบี้ย
ส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้ ถึงแม้ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์การรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิสามเดือนนับ
จากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ก็ตาม
เลขตู้: 62/27894

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020