เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05396
วันที่: 8 มิถุนายน 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี เงินอุดหนุนจากโครงการต่าง ๆ และเงินให้เปล่าจากองค์การต่าง ๆ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 83/4, มาตรา 84/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ
ข้อหารือ: 1. สำนักงานฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2534 มีอำนาจ
หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สำนักงานฯ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่และได้รับเงินอุดหนุนจาก
โครงการต่าง ๆเงินให้เปล่าจากองค์การต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมทั้งหมดเพื่อก่อให้เกิดรายได้
โดยไม่ต้องนำรายได้ส่งกระทรวงการคลัง แต่นำไปใช้ในกิจการต่อไป สำนักงานฯ มีรายได้ที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น รายรับจากการให้บริการทางเทคนิคต่อภาคเอกชน เป็นต้น และมีรายได้ที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ขายหนังสือทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 สำนักงานได้นำ
ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นทั้งของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาเครดิตภาษีทั้งหมด
ขอทราบว่า
1. สำนักงานฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยถือว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี รายรับเงิน
อุดหนุนโครงการตลาดนัดเทคโนโลยี เป็นรายรับที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำมารวมเป็นรายได้ใน
การเฉลี่ยภาษีซื้อ แต่สำนักงานฯ เห็นว่ารายรับดังกล่าวไม่ใช่รายได้จากการประกอบกิจการ แต่เป็น
เงินทุนใช้ในกิจการ จึงไม่ควรนำมารวมเป็นรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
2. หากกรมสรรพากร พิจารณาว่ารายรับเงินอุดหนุนฯ ดังกล่าว ต้องนำมารวมเป็นรายได้
ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ สำนักงานฯ ขอนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก่อนทราบผลการพิจารณาของกรมสรรพากรไป
เครดิตภาษีได้ทั้งหมด
3. สำนักงานฯ มิได้นำภาษีซื้อตั้งแต่เดือนเมษายน 2540 ถึงปัจจุบันไปเครดิตในการยื่น
แบบ ภ.พ.30 สำนักงานฯ ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 76)ที่ให้นำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีได้ไม่เกินหกเดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี โดย
ขอนำไปหักได้เกินกว่าหกเดือน
แนววินิจฉัย: 1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี เงินอุดหนุนจาก
โครงการต่าง ๆและเงินให้เปล่าจากองค์การต่าง ๆ โดยมิได้จ่ายค่าตอบแทนใดทั้งสิ้นมิใช่รายได้จาก
การขายสินค้าหรือให้บริการของกิจการแต่เป็นเงินทุนที่ใช้ในกิจการ จึงไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้ใน
การเฉลี่ยภาษีซื้อ แต่สำนักงานฯ ต้องนำรายได้จากการขายหนังสือซึ่งเป็นรายได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มารวมเป็นรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2535
2. กรณีสำนักงานฯ มิได้นำภาษีซื้อมาเครดิตในแบบ ภ.พ.30 ตั้งแต่เดือนเมษายน
2540 เป็นต้นมา สำนักงานฯ มีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติม เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสามปี
นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับเดือนนั้น ตามมาตรา 83/4 และ 84/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27900

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020