เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05429
วันที่: 9 มิถุนายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27, มาตรา 56
ข้อหารือ: นางสาว ก. และพวก 5 คน คือ นาง ข. นาย ค. นาย ง. นางสาว จ. และนางสาว
ฉ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน 2 แปลง ที่ดินสองแปลงดังกล่าว นาง ข. ได้กรรมสิทธิ์มาโดยซื้อ
จากนาง ช.และได้ให้นางสาว ก. และนาย ค. นาย ง. นางสาว จ. และนางสาว ฉ. ซึ่งเป็นบุตร
ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ต่อมาได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัท ซ จำกัด เช่าที่ดินทั้งสองแปลงมีกำหนดเวลา 20 ปี
นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ตกลงค่าเช่าเป็นเงินทั้งสิ้น 86,579,000 บาท ในวันจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 บริษัท ซ จำกัด ได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้เป็นเงิน
51,579,000 บาท โดยแยกจ่ายให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ละคนเป็นเงิน 8,569,500 บาท และ
ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้คนละ 429,825 บาท เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ละคนได้นำเงินได้จากการให้เช่า
ที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดตามแบบ ภ.ง.ด.93 เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2540 ต่อมานางสาว จ. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)
ประจำปี 2540 ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินแต่ได้รับแจ้งจาก สพท. ว่า นางสาว จ. ไม่มีสิทธิได้รับคืน
เงินเนื่องจากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผิดหน่วยภาษี ขอทราบว่า
1. กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นค่าเช่าที่ดินที่ได้รับจะต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระ
ภาษีเงินได้ในนามบุคคลธรรมดาแต่ละคนหรือต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล
2. ถ้าต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคลจะนำภาษีที่เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ร่วมได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้ในนามบุคคลธรรมดาตามแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.93 มาหักออกจากภาษีที่คณะบุคคลจะต้องชำระได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมร่วมกันทำสัญญาให้เช่าที่ดิน เงินได้ที่ได้รับถือเป็น
เงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามคณะบุคคล การยื่นแบบแสดงรายการจึง
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในนามของคณะบุคคล ไม่อาจที่จะแยกยื่นแบบแสดงรายการในนาม
ของแต่ละบุคคลได้ ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
2. การยื่นแบบแสดงรายการ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ละคนนำเงินได้จากการให้เช่า
ที่ดินที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.93 ในนามบุคคลธรรมดาแต่ละคน เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ โดยยื่นผิดหน่วยภาษี กรณี
ดังกล่าวถือว่าคณะบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี จึงต้องยื่น
แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ในนามคณะบุคคลใหม่ แต่อนุโลมให้นำภาษีที่ชำระไว้ผิดหน่วยภาษีนั้นมาหัก
จากภาษีที่ต้องชำระในนามคณะบุคคลได้ ส่วนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2540 ที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในนามคณะบุคคล
ใหม่ พร้อมทั้งให้คำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยอนุโลมให้นำภาษีที่เสียไปแล้ว
มาหักออกได้
เลขตู้: 62/27903

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020