เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/06895
วันที่: 15 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: 1. ธนาคารฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ประจำเดือนมีนาคม 2541 แสดงการจ่ายเงินได้
ประเภทดอกเบี้ยธนาคารตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 4,609,088.74 บาท หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง จำนวน 686,069.67 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 จึงเป็นการ
ยื่นเกินกำหนดเวลาตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยาย
กำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการ ลงวันที่
21 มกราคม 2535 ซึ่งกำหนดให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย
เงินได้พึงประเมินคือ วันที่ 7 เมษายน 2541
2. ธนาคารฯ ให้เหตุผลในการนำส่งและยื่นรายการล่าช้าว่าเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน 3
วันระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2541 และธนาคารฯ ได้รับข้อมูลการเสียภาษีจากสำนักงานใหญ่เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2541 ซึ่งเป็นวันแรกที่ธนาคารฯ เปิดทำการและธนาคารฯ ไม่ทราบว่าผลการนำส่ง
ล่าช้าต้องชำระเงินเพิ่ม 1.5 % ของภาษีที่นำส่งด้วย ซึ่งเงินเพิ่มนี้ธนาคารฯ ไม่มีงบประมาณและ
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องชำระด้วยตนเองประกอบทั้งธนาคารฯ ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือชำระภาษีล่าช้า
แต่ประการใด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงยังไม่ถือเป็นเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ตาม
มาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่ง
ภาษีตามแบบภ.ง.ด.2 เดือนมีนาคม 2541 ตามที่ธนาคารฯ ร้องขอได้
เลขตู้: 62/28030

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020