เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07672
วันที่: 30 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการของบริษัทผู้ค้าก๊าซซึ่งจ้างโรงบรรจุทำการบรรจุก๊าซ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1, มาตรา 78, มาตรา 85/7
ข้อหารือ: คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีมติให้ดำเนินการปรับปรุง
ระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัยก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งผู้ค้าก๊าซขายก๊าซ
ให้กับโรงบรรจุแล้วโรงบรรจุจึงนำก๊าซไปบรรจุใส่ถังขายต่อให้กับร้านค้าปลีก เป็นผู้ค้าก๊าซจ้างโรงบรรจุ
ทำการบรรจุก๊าซใส่ถังก่อน แล้วผู้ค้าก๊าซจึงขายก๊าซซึ่งบรรจุแล้วให้กับโรงบรรจุ และโรงบรรจุขายต่อให้
กับร้านค้าปลีกต่อไป
จากการปรับปรุงระบบการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จึง
ขอทราบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบใหม่ ดังนี้
1. การที่ผู้ค้าก๊าซ ส่งก๊าซไปให้โรงบรรจุเตรียมไว้เพื่อทำการบรรจุ โดยกรรมสิทธิ์ในก๊าซ
ที่ส่งไปนั้นยังเป็นของผู้ค้าก๊าซ จะถือเป็นการขายหรือไม่
2. เมื่อโรงบรรจุก๊าซทำการบรรจุก๊าซใส่ถังและซื้อก๊าซที่บรรจุเสร็จแล้วจากผู้ค้าก๊าซเพื่อ
นำไปขายต่อไปนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของโรงบรรจุก๊าซจากการขายก๊าซที่บรรจุเสร็จ
แล้ว จะเกิดขึ้นเมื่อใด
3. ผู้ค้าก๊าซจะมีหน้าที่ต้องจดแจ้งโรงบรรจุก๊าซ เป็นสถานประกอบการของผู้ค้าก๊าซหรือไม่
และโรงบรรจุก๊าซ 1 แห่ง จะเป็นสถานประกอบการของผู้ค้าก๊าซหลายรายได้หรือไม่
4. หากผู้ค้าก๊าซมีสถานประกอบการในจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่โรงบรรจุก๊าซตั้งอยู่ ผู้ค้า
ก๊าซยังคงมีหน้าที่ต้องจดแจ้งโรงบรรจุก๊าซเป็นสถานประกอบการหรือไม่
5. สถานที่ที่ระบุในใบกำกับภาษีเมื่อผู้ค้าก๊าซขายก๊าซที่บรรจุแล้วให้กับโรงบรรจุ ควรเป็น
สถานที่ที่ออกใบกำกับภาษีหรือสถานที่จ่ายสินค้า
แนววินิจฉัย: 1. กรณีที่ผู้ค้าก๊าซจ้างโรงบรรจุทำการบรรจุก๊าซและได้ส่งก๊าซไปให้โรงบรรจุ เพื่อเตรียม
ไว้ทำการบรรจุโดยกรรมสิทธิ์ในก๊าซยังเป็นของผู้ค้าก๊าซตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ยังไม่ถือว่าโรงบรรจุ
เป็นสถานที่ซึ่งเก็บสินค้าของผู้ค้าก๊าซเป็นประจำ โรงบรรจุจึงไม่เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการของ
ผู้ค้าก๊าซ ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ค้าก๊าซจึงไม่มีหน้าที่ต้องจดแจ้งโรงบรรจุ
ก๊าซเป็นสถานประกอบการของผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีที่ผู้ค้าก๊าซส่งก๊าซไปเก็บรักษาไว้ที่โรงบรรจุก๊าซตามข้อเท็จจริงข้างต้น ยังไม่เข้า
ลักษณะเป็นการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า และไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. กรณีที่โรงบรรจุก๊าซ ขายก๊าซซึ่งบรรจุลงถังแล้วให้กับลูกค้าความรับผิดในการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่มของโรงบรรจุก๊าซเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า
ได้รับชำระราคาสินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้า ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มี
การกระทำนั้น ๆ ตามมาตรา 78 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
4. สถานที่ที่ระบุในใบกำกับภาษี เมื่อผู้ค้าก๊าซขายก๊าซซึ่งบรรจุแล้วให้กับโรงบรรจุ ได้แก่
สถานที่ของสถานประกอบการซึ่งผู้ค้าก๊าซตกลงขายก๊าซให้กับโรงบรรจุ
เลขตู้: 62/28107

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020