เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07674
วันที่: 30 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทุนนำเข้าเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 66
ข้อหารือ: ธนาคาร ก สาขาประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงซึ่งไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทย แจ้งว่า ในปัจจุบันและปีที่ผ่านมาลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้คืนและกลายเป็นหนี้เสีย ธนาคาร
ฯ จึงตั้งเงินสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลขาดทุน แต่ในทางภาษีอากรยังคงมีกำไรอยู่
เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญดังกล่าวไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ ผลการขาดทุน
ดังกล่าวทำให้กองทุนของธนาคารฯ ลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้นำเงินจาก
สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกงเข้ามาชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
แนววินิจฉัย: เงินทุนจากสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งไม่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย ซึ่งสาขาประเทศไทยนำเข้ามาชดเชยผลการขาดทุนจากการตั้งสำรองหนี้สูญนั้น
ไม่ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นนิติบุคคลเดียวกันจึง
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/28109

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020