เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07685
วันที่: 30 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับเงินชดเชยจากสัญญาประกันภัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในโครงการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า อันได้แก่ ไอน้ำและน้ำเย็นเพื่อการอุตสาหกรรม
โดยที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทฯ ต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานรวมทั้งท่อส่งพลังงาน
ไปยังโรงงานของลูกค้าที่ต้องการรับซื้อพลังงานจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินจำนวนสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึง
จำเป็นต้องมีการลงนามในสัญญาซื้อขายพลังงานกับลูกค้า ในระยะยาวเพื่อเป็นหลักประกันให้กับบริษัทฯ
ว่าลูกค้าจะผูกพันตนในการรับซื้อพลังงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเป็นลูกค้าหลักรายใหญ่ที่สุด
นอกจากนั้นสัญญาซื้อขายพลังงานยังมีข้อกำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดส่งพลังงานให้ตาม
กำหนดเวลาตามสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ ทางบริษัทฯ จะถูกกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ
จำนวนสูง ดังนั้นโดยข้อจำกัดข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองในส่วนของรายได้และความสูญเสียของบริษัทฯ ที่อาจจะได้รับหรือสูญเสีย เพื่อรองรับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้ลงทุนไปในโครงการ โดยแยกพิจารณาการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยดังนี้
(1) ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้หรือขาดรายได้อันเกิดจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริษัทโดยตรง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานหรืออุปกรณ์ต่อเนื่องให้บริษัทฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตขายพลังงานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดอันทำให้บริษัทฯ จะสูญเสียรายได้
อันพึงจะได้รับตามปกติที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ยังต้องรับภาระต้นทุน
ทางการเงิน (ดอกเบี้ย)เพิ่มเติมเนื่องจากต้องหาแหล่งเงินอื่นมาทดแทนในส่วนเงินรายได้ที่ขาดหายไป
(2) ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้อันเนื่องจากผลกระทบจากลูกค้า เช่น การไฟฟ้าฯ
ไม่สามารถรับซื้อพลังงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแก่โรงงานของการไฟฟ้าฯ
สำหรับค่าชดเชยรายได้ที่บริษัทฯ สูญเสียไปและได้รับจากบริษัทประกันภัยข้างต้น บริษัท
ประกันภัยจะจ่ายให้ในลักษณะการคำนวณดังนี้รายได้ทั้งหมดที่สูญเสีย 100 บาทต้นทุนที่เกี่ยวเนื่อง 60
บาท (เฉพาะต้นทุนก๊าซและน้ำ)จำนวนเงินที่เรียกชดเชย 40 บาท
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า หากบริษัทฯ ได้รับรายได้ที่ได้รับชดเชยจากสัญญาประกันภัย (1)
และ (2) และวิธีการคำนวณข้างต้น ซึ่งได้รับมาสุทธิจากบริษัทประกันภัยเท่าที่บริษัทสูญเสียรายได้จาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นรายได้ในส่วนของกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวนได้และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจะเป็นการถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับชดเชยจากสัญญาประกันภัยไม่ถือเป็น
รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขตู้: 62/28117

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020