เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/08320
วันที่: 16 สิงหาคม 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56, มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: นาย ก. และนาย ข. น้องชายได้ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเลขที่ 228 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 โดยนาย ข. ได้ย้ายชื่อเข้าไปอยู่ใน
ทะเบียนบ้านเลขที่ 228 เพียงคนเดียว ต่อมาทางครอบครัวมีภาระทางการเงินจึงจำเป็นต้องขายบ้านไป
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535 นาย ข. จึงได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2535
จากกรณีดังกล่าวได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ของคณะบุคคลที่ได้มาไม่เกิน 5 ปี ตามข้อ 4 (3) (ค) ของคำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.82/2542 ฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งท่านมีความเห็นว่าการพิจารณาของ
กรมสรรพากรไม่น่าจะถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน เนื่องจากตามมาตรา 3 (6) (ค) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244)พ.ศ. 2534 กำหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันได้มา
ดังนั้น ในส่วนของท่านที่ขายไปโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ใน
ส่วนของนาย ข. ท่านเห็นว่าไม่ควรจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใด นั้น
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง การที่ท่านและน้องชาย ได้ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเลขที่ 228
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมิได้มีการแบ่งหรือกำหนดส่วนของการถือ
กรรมสิทธิ์ของใคร ตอนใดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใดให้ชัดเจน กรณีจึงถือว่าเป็นเจ้าของรวมกัน และมีส่วน
เท่ากัน ตามมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา เข้าลักษณะเป็น
การขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้
ตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และเนื่องจากนาย ข. และ
น้องชายได้เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวพร้อมกัน กรณีจึงเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยภาษีแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะในนาม
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลการที่น้องชายของนาย ข. มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 228
เพียงคนเดียว ถือเป็นเหตุส่วนตัวของบุคคลในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ไม่อาจนำมา
ใช้เป็นประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้นได้ รวมทั้งไม่อาจนำมาใช้เป็น
ประโยชน์แก่ตัวนาย ข. ในฐานะหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นอีกหน่วยภาษีแยกต่างหากจาก
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้เช่นกัน
เลขตู้: 62/28162

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020