เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/09288
วันที่: 7 กันยายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70
ข้อหารือ: กรณีที่บริษัท ก จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จ่ายค่านายหน้าในการแนะนำลูกค้า
ออกไปให้กับบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย นั้น บริษัท ก
จำกัด จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร จากค่านายหน้าที่จ่าย
หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: เนื่องจากค่านายหน้าในการแนะนำลูกค้า เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ดังนั้น หากบริษัท A
มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์ในการใช้อนุสัญญาตามข้อ 18
แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน เมื่อบริษัท ก
จ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัท A ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัท ก ไม่มีหน้าที่ต้อง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากค่านายหน้าดังกล่าวแต่อย่างใด ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว
และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 62/28292

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020