เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/09290
วันที่: 7 กันยายน 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในที่ดินที่ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อขายไม้ดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ในการขายไม้ยูคาลิปตัสบริษัทฯ กระทำ 2 วิธี คือตัดเองขายเอง หรือให้ผู้อื่นเช่าที่ดิน
นั้นไปพร้อมกับขายต้นไม้ดังกล่าว ซึ่งพร้อมที่จะตัดขายเป็นท่อนที่อยู่บนที่ดินที่เช่านั้นไปด้วย โดยบริษัทฯ ได้
ออกใบกำกับภาษีจากมูลค่าไม้ที่ส่งมอบนั้นด้วย ฝ่ายผู้เช่าซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าต้นไม้ดังกล่าวได้รับ
ใบกำกับภาษีเพื่อใช้ขอคืนภาษีหรือเครดิตภาษี ในการประกอบกิจการขายไม้นั้นด้วย บริษัทฯ ขอทราบ
แนวทางปฏิบัติ
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร การที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้ว และ
ออกใบกำกับภาษีตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติที่
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
เลขตู้: 62/28294

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020