เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.09658
วันที่: 14 กันยายน 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 76 ทวิ, มาตรา 65, มาตรา 79
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าใน
ต่างประเทศ ซึ่งในการประกอบกิจการบริษัทฯ จะส่งใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงไปที่
ต่างประเทศ และนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยในนามของบริษัทฯ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับผู้ซื้อทั่วไป
ในประเทศ และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายการค้าให้ครอบคลุมถึงกลุ่มโรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า ลูกค้าดังกล่าว
จึงต้องการจะสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนด้วยตนเองโดยตรง โดยบริษัท
ฯ จะเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ รวมถึงการใช้งานของสินค้า และลูกค้าจะทำการสั่ง
ซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าโดยชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงไปยังบริษัทในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษัทฯ
และเมื่อผู้ขายในต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อตามข้อตกลง บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในต่างประเทศเป็นค่านายหน้า (COMMISSION) และในการนี้ผู้ขายในต่างประเทศจะได้มีหนังสือ
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าในการซื้อขายพร้อมทั้งระบุอัตราค่านายหน้าดังกล่าวด้วย บริษัทฯ จึงหารือ
ว่า เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่านายหน้าแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำเงินภาษีส่งสรรพากรในฐานะอะไร
ต้องเสียภาษีจากยอดเงินใด และต้องเสียในอัตราใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ทำการติดต่อในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อในประเทศกับบริษัท
ผู้ขายในต่างประเทศ ทำให้บริษัทในต่างประเทศสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ ถือว่า
บริษัทฯ เป็นนายหน้าขายสินค้าของบริษัทในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่นำค่านายหน้าที่ได้รับจาก
บริษัทในต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และ
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 353) พ.ศ. 2542
2. หากกรณีการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ได้ทำการติดต่อในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ
ในประเทศกับผู้ขายในต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระจากบริษัทใน
ต่างประเทศ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 2/2526 เรื่อง ภาษีเงินได้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.
2526 ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทต่างประเทศ เมื่อบริษัทต่างประเทศ
ได้รับชำระค่าสินค้า ย่อมมีเงินได้หรือกำไร บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทต่างประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศ ตาม
มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิ
เลขตู้: 62/28311

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020