เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/09660
วันที่: 14 กันยายน 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาย ก ได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2538 ราคา 1,295,595
บาท เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมารดาและน้องชายพร้อมครอบครัวซึ่งถูกไล่ที่จากซอยชินเขต ต่อมามีภาระ
ทางการเงินจึงจำต้องขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2541 ราคา 900,000 บาท
โดยมิได้กระทำเพื่อการค้าหรือหากำไร จากกรณีดังกล่าวได้ถูกเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะนอกเหนือจากที่
ชำระไปแล้วในวันซื้อขายที่กรมที่ดิน นาย ก มีความเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้
กรมสรรพากรพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะ
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงนาย ก ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2538 และ
ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในวันที่ 2 ธันวาคม 2541 เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ภายในห้าปี
นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตาม
มาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 91/2 (6)แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีการลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะหากนาย ก ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่ส่วนโดยตรงเป็นหนังสือ นาย ก มีสิทธิ
ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานประเมินของดเบี้ยปรับโดยแสดงเหตุที่ของดเบี้ยปรับนั้นต่อ
สรรพากรพื้นที่ที่นาย ก มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ก่อนเจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน เพื่อพิจารณา
งดเบี้ยปรับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.70/2540 ฯลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540
เลขตู้: 62/28313

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020