เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/09680
วันที่: 15 กันยายน 2542
เรื่อง: ของดการชำระภาษีในกรณีโอนทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อชำระหนี้สินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 83, มาตรา 91/10
ข้อหารือ: จากการที่ได้เกิดปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อสถานภาพโดยรวม
และสภาพคล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างในโครงการที่
ดำเนินการอยู่ทันที ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อที่จะ
ประคับประคองให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และการ
ลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดจนการเจรจาประนอมหนี้ โดยการโอนทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อชำระหนี้แทน
เงินสด เพื่อรักษาเครดิตของบริษัทฯ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทฯ จึงขอผ่อนผัน
งดการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และหรือภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอนทรัพย์สินและหรือสินค้าที่มิใช่
การขายสินค้าแต่เป็นการโอนเพื่อชำระหนี้สินด้วย
แนววินิจฉัย: ไม่อาจพิจารณาให้บริษัทฯ งดการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากการโอนทรัพย์สินดังกล่าว เป็นการโอนทรัพย์สินเนื่องจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
325) พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2542 การโอนทรัพย์สินดังกล่าวก็จะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/28318

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020