เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1552
วันที่: 1 มีนาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีมูลนิธิถูกเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 47(7)(ข), มาตรา 92/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ฯ
ข้อหารือ: สรรพากรพื้นที่ แจ้งให้มูลนิธิฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากมี
รายรับจากการถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยทำสัญญาซื้อขาย
กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลนิธิฯ มีความเห็นว่ามูลนิธิฯ เป็นองค์การเพื่อการกุศลสาธารณะตาม
ประกาศกระทรวงการคลังฯ(ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 (ลำดับที่ 109) จึงไม่มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และการดำเนินการก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือป้องกันหรือบำบัดโรค
แก่พระภิกษุและสามเณรที่อาพาธ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรที่ดินหรือประกอบธุรกิจการค้า ทั้งใน
ประมวลรัษฎากรมิได้ให้คำนิยามคำว่า “การประกอบกิจการ” ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่กรมสรรพากร
ได้ตีความว่ามูลนิธิฯ ถูกเวนคืนที่ดินเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการจึงน่าจะ
ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ เป็นองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2535 (ลำดับที่ 109) จึงไม่ถือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.1 การขายที่ดินที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการบริจาคให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เข้าลักษณะเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่จึงถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1(4) แห่ง ประมวลรัษฎากร
2.2 เมื่อมูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แสดงไว้ใน
ตราสารของมูลนิธิฯเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ มูลนิธิฯ จึงเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการ
ประกอบกิจการตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับต้อง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6)แห่งประมวลรัษฎากร กรณีไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดที่จะ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้มูลนิธิฯ ได้
เลขตู้: 63/28968

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020