เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีถูกเวนคืนที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.16วันที่ : 1 กันยายน 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.61วันที่ : 4 กันยายน 2543
3.
เรื่อง : อากรแสตมป์กรณีการขอคืนค่าอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.62วันที่ : 4 กันยายน 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.66วันที่ : 14 กันยายน 2543
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.109วันที่ : 5 กันยายน 2543
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่น กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการถือกรรมสิทธิ์รวม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.348วันที่ : 12 กันยายน 2543
7.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กับเจ้าหนี้อื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.351วันที่ : 12 กันยายน 2543
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์หลังแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.352วันที่ : 12 กันยายน 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบอัญมณีแก่ผู้ประกอบการ
         อุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.452วันที่ : 14 กันยายน 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.513 วันที่ : 15 กันยายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020