เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3494วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3518วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีที่ค้างชำระจากแบบแสดงรายการตามประมาณการ
         กำไรสุทธิ (ภ.ง.ด.51)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3519วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3523วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3524 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3526วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3528วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณรายจ่ายของสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3530วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3539วันที่ : 3 พฤษภาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเงินมัดจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3556 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020