เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1084 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1229 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายเงินกำไรออกไปต่างประเทศตามมาตรา 70 ทวิ
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1357 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2543
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ระบุว่าเลิก
         ประกอบกิจการ แต่ยังคงมีการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1522 วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2543
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.30188 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2543
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
         ของสถานบริการสาธารณสุข
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.940 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020