เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2667วันที่ : 27 เมษายน 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2672วันที่ : 3 เมษายน 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายกำหนดเวลายื่นงบการเงินเพื่อประกอบแบบ ภ.ง.ด.51
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2675วันที่ : 3 เมษายน 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2677วันที่ : 3 เมษายน 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินรางวัลจากการขายให้กับคณะกรรมการบริหารและนโยบาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2705 วันที่ : 4 เมษายน 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างถนนพุทธมณฑล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2751วันที่ : 5 เมษายน 2543
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2813วันที่ : 10 เมษายน 2543
8.
เรื่อง : การยกเว้นอากรแสตมป์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2814วันที่ : 10 เมษายน 2543
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการขายพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2815 วันที่ : 10 เมษายน 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2826 วันที่ : 10 เมษายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020